Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Качествено образование = Добро бъдеще

СУ „Петко Рачов Славейков“ реализира проект „Качествено образование = Добро бъдеще“, с № 2017-1-BG01-KA101-036036 по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Проектът е създаден от главния учител Надя Костадинова, която е и координатор.
Проектът стартира през 2017г. и завършва през май 2019 г.. В него са реализирани курсове за обучение на училищния персонал.
Цели на проекта:
1. Актуализиране на професионалните знания и умения, личните и професионални компетентности на учителите.
2. Повишаване на качеството на образователния процес чрез използване на интерактивни и иновативни методи на преподаване и интегриране на нови ИКТ в образованието.
По първата цел реализирахме участие на учители в структурирани курсове, а по втората – проведохме семинари, работа по проекти, интерактивно провеждане на часове чрез иновативни методи и интегриране на ИКТ инструменти.
Участниците в курсовете са 13: ИТ учители, преподаватели по чужди езици, учители по математика и история, главни учители и директор, със съответните нива на умения и компетенции за английски език, ИКТ, работа по проекти и деца със СОП, презентиране и провеждане на семинари.
Проектът проведе 6 курса прецизно подбрани от The School Education Gateway в съответствие с идентифицираните нужди на училищната общност и за тях бяха определени учители след регламент:

1.Entrepreneurship education at school: creative and effective methods and tools;

2. Getting ready for the Digital Classroom;

3. Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar;

4. “Teaching Cinema in the Classroom and Beyond“;

5. All Children are Special;

6. Learn how to create an e-learning platform and a website in one week.

След всеки курс участниците споделиха своите знания и умения в проведени семинари в училище. Проведоха се  6 семинара, 2 обучения на учители и ученици, завършихме един проект и реализираме още 3 по eTwinning. Учителите, които участваха в курсовете подобриха своите  умения  и способности   за: 

⦁ прилагане на  иновативни методи и успешни практики по предприемачество – показани в Седмицата на предприемачеството;

⦁ използването на съвременни ИКТ инструменти в учебна среда и проекти – провеждане на уроци с използването им по английски език; 

⦁ създаване и използване на уеб платформи – в различни часове и реализиране на проекти;

⦁ повишаване на творчеството и креативното мислене в образованието – забелязва се в работата на учениците по различни проекти; ⦁ прилагане на най-ефективните практики на обучение от образователната система на Финландия –  ние сме Иновативно училище от 2018 г.; 

⦁ ефективни начини и инструменти за справяне с  поведението и насърчаване на ученето, при работа с деца със специални нужди – проведоха се уроци и работни ателиета със деца със СОП.
Актуализираните умения и компетенции на учителите  направиха  динамичен и атрактивен процеса на преподаване и учене, което доведе до постигане на по-висока ефективност в учебната дейност, изразяваща се в овладяване на трайни знания, умения и компетенции от страна на учениците за успешната им социализация и социално-позитивна идентификация.Участието в международни и виртуални проекти, обучението по предприемачество и използването на новите ИКТ инструменти са компоненти, взаимно свързани и обусловени, които моделират обучителния процес по нов иновативен начин. Модерното интерактивно обучение  съдейства за формирането на ключови компетенции у учениците, така необходими за съвременния динамично променящ се свят, и ги подготвя за тяхната бъдеща реализация на европейския и международния  пазар на труда.
За повече информация може да посетите следния интернет адрес:

 https://prslaveikovvd-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npetrova_prslaveikov-vd_org/EiJGN3gmw5dFoerjeiyBpzcB2Q1h9PGJfsCMrOOuC3YcLQ?e=9KdOd6 

 

 

За курс 1) 04.09.2017 – 08.09.2017 ; Entrepreneurship education at school: creative and effective methods and tools; Utrecht, Netherlands; /ENJOY ITALY/; одобрени са Маринела Иванова и Надя Петкова . Тъй като датата, записана в апликационната форма не съвпада с избрана дестинация, курса ще се проведе през от 22 до 26. 04.2018 в Utrecht, Netherlands за да се запази единичната ставка по проекта.

 

За курс 2) 18.09.2017– 22.09.2017; Getting ready for the Digital Classroom; Барселона, Испания; /Institut Obert de Catalunya/; - одобрени са Надя Костадинова и Ирина Савова;

За курс 3) 08.10.2017 – 14.10.2017; Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar; Хелзинки, Финландия; - класирани са Росица Димитрова, Елена Денева и Надя Костадинова;

 

За курс 4) 04.02.2018 – 10.02.2018; Developing Creativity in Education; Слиема, Малта; /Lexema Lerning Experience in Malta/; на немски език; е одобрена Надя Петкова. Този курс не се състоя в Малта, а организацията ни препратиха в Германия, но се оказа, че курса е на английски език, а ние изрично сме упоменали немски език. След допитване до НА избрахме курса “Teaching Cinema in the Classroom and Beyond“

 

За курс 5) 11.06.2018 – 15.06.2018; All Children are Special; Севиля, Испания; /euroMind Projects/;
Одобрени са Дарина Николова и Габриела Венелинова;

За курс 6) 22.07.2018 – 28.07.2018; Learn how to create an e-learning platform and a website in one week; Палермо, Италия; /Istituto per la formazione, loccupazione e la mobilità/; одобрени са Светомира Балканска и Анелия Ангелова.