Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Създаване на климат за устойчив и приобщаващ опит за обучение

Проект с един бенефициент СУ „Петко Рачов Славейков

 по Програма 1 „ЕРАЗЪМ+”

 ДОГОВОР НОМЕР : 2020-1-BG01-KA101-078187

„Creating the climate for a sustainable and inclusive learning experience“

„Създаване на климат за устойчив и приобщаващ опит за обучение“

За дабъдат постигнат целите, проектът включва набор от дейности, разделени в три групи:

  1. Подготовка: подписване на договори с приемащите организации; споразумение с организаторите на курса за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна; споразумение с участниците за участие и разпространение на резултатите от обучението; предварителна подготовка на участниците–изработване на работна програма; запознаване с препоръчителни материали за курса; организиране на пътуване; застраховане.
  2. Реализиране на мобилността.
  3. Разпространение на резултатите и въздействие на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите на проекта.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката преподавателска работа, възприемането от срана на учениците и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им. 

Трайното използване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението, ще доведе до повишаване на  успеваемостта на учениците и удовлетвореност на родителите.

Проектът помогне в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието, и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

Друга важна полза е осъзнаване на силата на работата в екип, повишаване на самочувствието и увереност в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти.

Целевите аудитории за разпространение са следните:

  1. Организацията-бенефициент по проекта, нейните учители, учениците и референтната общност (например родители на учениците)
  2. други училища и учители в същия район, местните публични власти, отговарящи за образователните въпроси
  3. учители от различни области, желаещи да повишат професионалните си компетенции в рамките на образование за устойчиво развитие и приобщаване
  4. други заинтересовани страни и лицата, вземащи решения, свързани с училищната дейност и др.

Целите на проекта:

Този проект има за цел да проучи потенциала на образованието за устойчивост при подготовката на учениците, насърчаването им към по-висок образователен успех ,чрез приемане на приобщаващи, иновативни и активни практики, тъй като новите поколения имат ключ към много от промените, пред  които светът трябва да се  изправи.

Опитът и придобиването на оригинални методики, съдържание и инструментариум за преподаване и учене могат да бъдат ключови предлагайки на учениците нови перспективи и стратегии за преодоляване на предизвикателствата, като същевременно се използват съществуващи или бъдещи възможности. В интерес на фактите, въпреки значителния напредък в достъпа до образование и участието през последните десетилетия и бързото усвояване на технологичните промени, не винаги учебната среда, капацитетът на учителите и качеството на образованието са в крак.

В този смисъл устойчивото развитие има огромно влияние и сила насочена към различните култури и отговаря на актуални въпроси. Парадигмата на устойчивото развитие в световен мащаб, през последните десетилетия се определя почти без ограничение и е много ценно за създаването на иновативно съдържание, нови методи, инициативи и т.н., насочва обществото към устойчивост, помагайки да се развият колективни ценности като например: взаимно доверие, солидарност, полезност и дружелюбност, които могат да засилят сътрудничеството между държави, хора, общности и т.н. В тази перспектива образованието за устойчиво развитие е изключително актуално, тъй като изисква преориентация от фокусиране предимно върху предоставяне на знания,към справяне със съществуващите реални проблеми и идентифициране на възможни решения, което означава отваряне на вратата към мулти- и интердисциплинарни проучване на ситуации в реалния живот, въздействащи върху самата структура на учебните програми и методи на преподаване, изисква се от преподавателите да се променят спрямо  учениците и от двете страни трябва да бъдат сформирани екипи.

Иновативната позиция и социалните измерения на устойчивото развитие ще се разглеждат през целия проект, като основа в популяризирането на иновативни педагогики,методи за преподаване и обучение в полза на настоящи и бъдещи поколения ученици.

Сред ключовите области за усъвършенстване този проект ще помогне:

- засилването и / или разработването на специфични компетентности по английски език, на който ще бъде и езикът на курса, във връзка с предмета на устойчивото развитие, разглеждайки потенциала за евентуално бъдещо прилагане на „Съдържанието и езика Подход за интегрирано обучение ”.

- да проучи възникващите парадигми на предприемачеството, свързани с така наречената зелена икономика.

Ключовите области от дейности :

Изпълнението на този проект за СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, означава една от стъпките към пълното изпълнение на европейския му план за развитие за бъдещите години.

По отношение на съдържанието, методите и инструментите за преподаване и обучение, в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, смятам, че ръководителите, учителите, административният и помощният персонал трябва да имат възможност:

- да актуализират и надграждат уменията си за преподаване / учене, което ще е в полза на учениците, за да получат полезни, оригинални, ефективни практики особено в областта на екологичната устойчивост и Социалното включване като иновативна педагогика;

- да придобият теоретични и практически знания за „устойчивост и грамотност за включване“ в насърчаването на околната среда, социална и икономическа устойчивост и опазване на културното и природното наследство;

- да получат достъп до нови гледни точки във връзка с методиките за преподаване, предоставяйки възможност за размисъл и анализ на своите собствени инструменти и подходи във връзка с практиките, прилагани другаде (например в Барселона);

-засилване и / или разработване на специфични английски компетенции, на който език ще бъде и  курса, във връзка с темата за устойчиво развитие, като се отчита потенциалът за евентуално бъдещо прилагане на подхода „Интегрирано обучение и приложение“, където учениците изучават английски език. Трябва да имаме предвид, че английският език е толкова подходящ език за всичко, свързано с устойчивостта и изменението на климата на световно ниво, той се намира на всяко ниво в научните изследвания, международните конвенции, панели и протоколи, в разрушителни индустрии.

По отношение на плановете на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ за подобряване на компетенциите на персонала ще се акцентува на следните интересни теми:

- Способност за сътрудничество на международно ниво при взаимен обмен и споделяне на опит, на който трябва да бъдат разгледани и прилагани стратегии, особено в областта на екологичната устойчивост и социалното включване;

- Развитие на ползотворни взаимоотношения в областта на околната среда, социално-икономическата устойчивост и социалното включване, с частни субекти, както и с публични власти (на местно, регионално и национално ниво);в град Барселона, сферата на печалба и набор от услуги (вж. Плана за социално включване на Барселона, както и мрежата Барселона + Sostenible) са много актуални.

- Развитие на ползотворни взаимоотношения с други организации в перспектива за приобщаване към дейностите на училището и образователни програми, визия за опазването на естествените екосистеми, валоризацията и защитата на културните наследство и насърчаване на икономическото благополучие и растеж в перспективата на социалното включване, особено на уязвими групи: насърчаването на така наречената кръгова икономика. В град Барселона  социално-икономическата динамика има корени от десетилетия, с общи публично-частни усилия. Това ще бъде нова стъпка към развитието на устойчиви трансгранични сътрудничества с оглед обмен и прилагане на най-добрите практики.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” и неговите участниците в обучителния курс, ще предадат  новите знания и най-добри практики на своите колеги ,а след това те на  учениците.

 Управление на проекта и качеството на дейностите:

1.Подготовката за участниците в мобилността ще включва: езиков, културен, практически и педагогически инструктаж.

Подготовка - преди мобилността всички участници ще бъдат подготвени и наставлявани педагогически, така че да имат време преди това мобилността за изучаване на програмата за обучение, за обсъждане и обмисляне на техния опит, резултати от обучението (и двете предназначени и непреднамерени), трябва да бъдат оценени, документирани и признати.

Курсът на обучение ще се проведе в помещенията, предоставени от EquiS в град Барселона (регион на Каталуния, Испания).Персоналът на EquiS е много опитен в управлението на хостинг програми и непрекъснато ще работи на разположение на участниците в курса за всички евентуални нужди в сътрудничество със СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Петко Р. Славейков ”ръководител на проекта. EquiS главно може да разчита на голям избор от акредитирани съоръжения за настаняване хотели, напълно оборудвани, за да позволят на гостите да изпитат максимално възможен комфорт; всички решения са избрани за отличното им съотношение качество / цена. Гостите ще бъдат настанени в двойни стаи, с частни услуги.

Здравните услуги в Испания се предоставят на гражданите на ЕС благодарение на Европейската здравна карта.

Езикова и културна подготовка - всички участници ще проведат езиков инструктаж на английски и в случай на испански ,организирани от учителите на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” . Участниците ще получат обучение материали на английски език и междукултурен информационен пакет за Барселона, където ще се проведе обучението.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” опитни ръководители на проекти ще отговарят за всички пътувания,  настаняване, застраховка и предоставяне на нашите участници на цялата практическа и междукултурна информация за домакина от Испания, работи в тясно сътрудничество с испанския партньор, за да уреди най-добрите възможности за пътуване и настаняване.

Безопасността и защитата на участниците е много уместен въпрос, който ще бъде разгледан широко преди мобилността,  чрез подготвителни срещи и срещи за обратна връзка между участниците и други СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ ”служители”.

Координационната и организационната структура и процеса на вземане на решения между Заявителя (изпращане организация) и хостващата организация са подходящи за обхвата на проекта, подредени така, че да улеснят ефективността взаимодействие и интеграция между двете партньорски организации, както и между участниците в проекта, за постигане отворена и ефективна комуникация между тях, за да се отговори на различните нужди на проекта на различни фази на проекта и най-накрая да постигне крайните цели на проекта в рамките на определените ограничения на обхвата, графика, бюджета и качеството.

Партньорските организации непрекъснато ще полагат усилия за прогнозиране, избягване или смекчаване на основните проблеми и рискове от прилагането чрез добро планиране и превантивен подход. Там, където ще възникнат трудности, те ще бъдат своевременно идентифицирани и уредени чрез ефективни и творчески усилия, сравнявайки, където е уместно, плюсовете и минусите на различни опции, за да се улесни напредъкът на проекта.

КОМУНИКАЦИЯ- Езикът на комуникацията ще бъде английски. Сътрудничеството и комуникацията между СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” и EquiS ще се изпълняват главно чрез скайп разговори, имейли и телефонни разговори, когато е необходимо.

Съгласно график за изпълнение на проекта ще бъде определен брой фиксирани срещи провежда се както следва:

- начална среща по скайп, след одобрение на мобилността: за създаване на административни папки и подготовка на партньорите-Споразумение.

- Подготвителна среща по скайп, със съвременни методи по отношение на: процес на подбор на участници, логистика на пътуване и настаняване, обучение и сертификати

- Скайп среща след оценка на изпълнението на обучителните дейности.

До гард Барселона може лесно да се стигне със самолет от цяла Европа благодарение на връзката му международни летища. EquiS ще подкрепя и съветва СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” за подбор на най-добрата възможност за пътуване, т.е. комбинация от полет и влак или автобус, за да се уверят, че участниците ще стигнат безопасно до крайната дестинация, за логистиката и местния транспорт по време на курса на обучение, ако е необходимо.

 Дейностите свързани с мобилността:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” ще интегрира компетенциите и опита, придобити от учителите участващи в проекта, в неговото стратегическо развитие в бъдеще, чрез следното:

1) ангажиране с новия подход на преподаване други колеги или служители, които не са участвали пряко в мобилността дейности, както и ученици от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, за да ги запознаят с иновативните елементи, конкретно приложени към учебните дейности, в резултат на изпълнението на проекта за мобилност.-месец май-юни 2021

Това ще бъде реализирано чрез организиране на група за споделяне, социализация и партньорско обучение в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, след завършване на обучението в Испания, както и в бъдеще, като част от вътрешен процес на професионално развитие.

2)актуализиране каналите на комуникация на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” с участниците в учебната мобилност /тренировъчен курс, с техните истории за успех и трудности, с  преживените емоции и получените знания.-месец май-юни 2021

3) разработване на нови проекти по програма Еразъм + като стратегическа цел, както и споделяне на резултатите от други текущи проекти. Надяваме се, че този проект за мобилност ще стимулира другите учители да участват в бъдещи дейности за мобилност и придобитите умения водят до създаването на мрежа за нови проекти по програма Еразъм +.

4) По-нататъшно развитие на чуждоезиковите  компетентности на учителите от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”. По-специално знанията и уменията в използването на английски език (също в перспектива на CLIL) са изключително важни за прилагаме международната стратегия на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”.

Придобитите нови компетенции / умения ще подпомогнат СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” в съществуването на  по-отзивчиви към социално-икономическите промени учители, както и по-възприемчиви към случващото се в други региони на Европейския съюз и на други места по света.

Благодарение на изпълнението на този проект за мобилност, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” възнамерява да организира дейности, насочени към преосмисляне на образователното предложение по отношение на инвестиране в умения с оглед на социално-икономическите предимство на учениците, които ще са бъдещите участници в активното европейско гражданство, както и  учителите (и персонал на други нива), които ще подобрят и разширят съществуващия си набор от инструменти и умения и ще имат възможност да усъвършенстват опита си, ще повишат знанията и уменията си за качествено преподаване и интернационализация.

Курсът на обучение също е избран, тъй като се състои от комбинация от дейности, както следва: лекции от експерти и професионалисти, посещения на място, групи за партньорско обучение и социализация, творчески лаборатории, дебати и Q&A сесии. Като такива предложени дейности ще помогнат за справяне с нуждите и постигане на целите, описани от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” в Европейски план за развитие във всичките му аспекти. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ ще участва в структуриран иновативен курс за обучение изглежда като най-ефективният (по отношение на резултатите и въздействията) и ефикасен (по отношение на време и ресурси) начин за печелене на нови компетенции, знания и умения, които могат да се приложат в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ ”, както и за обществото и следователно за ползите на днешните и утрешните ученици.

 Участници в курса ,планувана мобилност и място на курса:

Участниците в мобилността са двама учители от  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, които ще вземат участие в обучителния курс на тема „Да променим климата за социално включване“ в Барселона (Каталуния, Испания).

Участниците от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” ще имат шанс да обменят и придобият нови знания и методи на работа / набори от инструменти, които по-късно ще бъдат приложени.

Хостващата организация в Баарселона е:

 EquiS, която е  активна в насърчаването на екологичната, социалната и икономическата устойчивост, валоризирането на културното и природното наследство, свързани с областите на интерес от страна на  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, а именно:

- EquiS се създава от опита на професионалисти с дългогодишен опит в различни области, свързани с устойчивостта на околната среда и социалното включване на международно ниво.

- Екипът на EquiS проследява дейностите за трансформиране на социално-икономическата динамика в перспектива и устойчивост и социално включване.

Профил на участниците:

Старши учител по английски език, опитен с проекти по програма Еразъм -Десислава Данова

Преподавател по география и история-Росица Димитрова, Директор на училището

Очаквани резултати от обучението:

- повишена готовност за прилагане на иновативни методи на обучение, за повишаване на тяхната мотивация и ангажираност към учениците ,както и за по-добро вдъхновяване и включване на родители в учебните процеси;

- учители, придобили  нови, иновативни и оригинални знания и набор от инструменти;

- повишаване на благосъстоянието на учителите с цел по-добро използване на собствения потенциал в образованието и за по-голяма удовлетвореност от работата.

Специфични резултати от обучението:

- придобиване на знания, умения и компетенции с оглед подобряване на личностното развитие, включване активно в гражданското общество, знания свързани с реалността на екологичната устойчивост и социалното включване: състоянието на техниката по отношение научни открития, заплахи и възможности за обществото в глобален, местен и регионален мащаб, действия, такива, каквито са свързани с екологичното и икономическо измерение на общностите и хората;

- подкрепа професионалното развитие на служителите за иновации и подобряване на качеството на образователните програми и дейности: използване на иновативните методологии, разработени в резултат на глобалните усилия за справяне изменението на климата и устойчивостта на глобално равнище с оглед на социалното включване;

- повишена осведоменост и разбиране за други култури и страни, възможност за изграждане на международна мрежа, за активно участие на  обществото и развито чувство за европейско гражданство и идентичност: Европа е на челно място при разглеждането на въпросите, свързани с глобалното затопляне и социалното включване;

- увеличен капацитет, образованост на международно ниво на учителите, така че да могат да предлагат дейности и програми, които да отговарят по-добре на нуждите на учениците:

-да имат познания по въпросите, свързани с устойчивата околна среда и подкрепата за социално включване на хората, които получават осведоменост по отношение на активната си роля в обществото, помагайки да се предложи перспектива и смисъл на новите политики /правила, които понякога се появяват наложени/спуснати отгоре;

- засилени потенциални взаимодействия между официалното, неформалното и неформалното образование и предприемачеството: в рамка за устойчиво развитие.

Преди заминаването от Барселона участниците ще попълнят въпросници или/и  интервюта; това ще помогне да се оцени постигнатия напредък и постигнатите цели по време на мобилността, благодарение на сравнението с въпросници и / или интервютата, извършени преди мобилността.

Освен оценката преди мобилност и след мобилност, ще се измерва напредъкът в обучението по време на курса, всеки ден(или дори повече, ако е необходимо),ако се наложи ще се коригира своевременно съдържанието на учебния курс, ако и където е необходимо; дебатите и сесиите за въпроси и отговори ще бъдат постоянна по време на обучението, за да се стимулира участието и информираността на всички участници.

Програмата „Еразъм +“ насърчава използването на инструменти и сертификати като Europass за валидиране на обучението резултати, придобити от участниците по време на техния опит в чужбина.

Документ за мобилност Europass

Europass Автобиография (CV) и др.

Въздействие на проекта:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” очаква следното въздействие на ниво Организация:

-  ще се повиши информираността и компетенциите на организациите по отношение на „грамотността за устойчивост и приобщаване“ ,като резултати от десетилетия на научни изследвания, прилагани за устойчивост на околната среда, промените в климата и кръговата икономика, както и дейности и резултати на международните организации, инициативи, публикации и т.н., чиито резултати са набор от инструменти за възпитание, учене и действие, за да се предизвика промяна както в хората, така и в общностите .да се действа локално, но да има влияние и в световен мащаб(така нареченото „глобално“ измерение) тези проблемите свързани с устойчивостта / околната среда / изменението на климата и да позволят на хората, без значение къде живеят, да се чувстват като граждани на един свят, на една Земя.

- увеличи капацитета за разработване на нови стратегии за осигуряване на образователни програми и дейности към  учениците

- увеличи капацитета за обогатяване на настоящото образователно предложение с въвеждането на нови педагогики, методи, съдържание

- увеличи капацитета за развитие и установяване на сътрудничество с организации  от други страни от Европа,

- увеличи капацитета за включване на съответните заинтересовани страни на местно, регионално, национално и международно ниво  (т.е. публични органи, компании, асоциации, граждани и т.н.)

- увеличи капацитета за сътрудничество в международно измерение

- ще се повиши осведомеността по отношение на социалната и образователната стойност на европейското културно наследство, особено по отношение на неговото запазване и валоризация

Очаква се дейностите по проекта да имат следните въздействия на ниво персонал:

- иновативна педагогика и методология и съдържание по отношение на устойчивото развитие и социалното развитие включване.

- увеличени контекстуализираните знания и опит, свързани с различните аспекти на комплекса динамика, свързана с екологичната устойчивост и социалното включване.

- има ново измерение на работата в група и партньорско обучение.

Като цяло, учителите, участващи в мобилността за обучение, както и тези, които не участват - но които ще се възползват косвено от прекия опит на участниците - ще подобрят познанията и ще развят нови умения, способни да предизвикат промени в отношението или поведението

Въздействие на ниво преки участници:

Това, което ще се получи благодарение на тази мобилност за обучение, ще се отрази върху бъдещите образователни дейности ще бъдат предоставени на учениците, както по методология, така и по съдържание, с надежда за постоянна ангажираност на учителите. Учителите ще се възползват и по отношение на увеличения потенциал за интернационализация, придобит от курса на обучение, който ще разшири въздействието на дейностите по проекта, като ще подкрепят прехвърлянето на знания

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” очаква следното въздействие на ниво ученици:

Това, което ще се получи благодарение на този проект за мобилност, ще повлияе на бъдещите образователни програми и предоставени дейности, както по методология, така и по съдържание, надявайки се на още по-ангажиран училищен персонал и ученическата общност. Учениците ще се възползват и от увеличен потенциал за интернационализация, придобит от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”, което ще разшири въздействието на проектните дейности и споделяне  на знания между класове. Учениците, които са заинтересованите страни ще се превърнат в широка  общност.

Проектът ще има влияние извън образователните дейности, предоставяни от СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ ”, тъй като ще бъде от полза както за местните общности, така и за широката общественост, благодарение на изследваните добри практики и придобити от испанския партньор и внедрени в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” .

Чрез разпространение на  информацията и обучение на учителите след мобилността, ще се постигне максимална информация за по-широката аудитория, съответните заинтересовани страни, асоциации,  потенциални учащи и институции.-май-юни 2021

Други дейности и канали за разпространение:

- Материалите за комуникация на проекта ще бъдат разпространявани до целевата и по-широка аудитория за лесно обществено разпознаване и разбиране на проекта

- Продуктите и материалите за проекти ще бъдат качени по съществуващите комуникационни канали и / или платформата на заявителя (т.е. уебсайт, профили или страници в социалните медии и др.), отворени за всички заинтересовани аудитории (страница / група във Facebook ).

- Изпращане на имейли на бюлетини (най-малко два), един преди мобилност и един след нея;

-съобщение за пресата до местни вестници и секторни периодични издания (най-малко две).