Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Училището - територия на толерантност

Финансиращ орган: ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”


Бенефициент: Сдружение „Арете – спорт”


Партньори: СОУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Видин
                    ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Враца

 

Дейности:


1. Клубна фолклорна формация „Етно”.


Цел на дейността: Работата на клуба е насочена към създаване на етно-формация за съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, чрез включване на творчески и музикално надарени деца.


Дейността на клуба включва разучаване и репетиране на традиционни песни и музика на ромската общност, български и ромски народни танци, съвременни модерни танци, което ще спомогне за придобиване на нови умения у децата, както и ще подпомогне образователната интеграция на децата от етническите малцинства.


Участието на учениците в клуба ще даде възможност за опознаване и популяризиране на богатия фолклорен свят на ромите, както и ще формира у участниците умения за работа с различни културни модели. Очаква се в процеса на съвместна работа, децата да изградят толерантност към една непозната и доста често отричана етническа група, което от своя страна ще рефлектира и върху тяхното личностното израстване.

 

1.1. Секция „Вокално инструментален състав” с ръководител Лилия Богомилова

 

1.2. Секция „Народни танци” с ръководител Ерик Петров


1.3. Секция „Модерни танци” с ръководител Атанас Балакчиев

 

2. Клуб "Театрално студио"


Цел на дейността: Създаване на условия за развитие на личностния потенциал на всяко дете и неговата социална интеграция.


Дейностите ще са насочени към създаване на условия за взаимно опознаване на децата и чрез средствата на театъра и сценичните изкуства да се популяризират общите и специфичните черти в народното творчество на етническите малцинства в България.


Чрез похватите на театъра децата ще се научат на работа в екип, както и да уважават таланта и способностите на своите връстници, независимо от тяхната етническа принадлежност.


2.1. Секция „Куклен театър” с ръководител Илияна Георгиева и Марияна Антонова

 

2.2. Секция „Театрална трупа” с ръководител Иванка Младенова и Сашка Радуканова