Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Документи

Прикачени документи

форми на обучение.pdf
Годишен план за дейността през учебната 23-24 година
Училищен учебен план 2023/24 12 клас
Училищен учебен план 2023/24 11 клас
Училищен учебен план 2023/24 10 клас
Училищен учебен план 2023/24 9 клас
Училищен учебен план 2023/24 8 клас
Училищен учебен план 2023/24 5-7 клас
Училищен учебен план 2023/24 3-4 клас
Училищен учебен план 2023/24 1-2 клас
Правилник за ДУ-23-24.pdf
Годишен план по БДП за учебната 22-23 година
Годишен план за дейността през учебната 22-23 година
Насоки -21-22-нов.docx
Секторна стратегия БДП 2021-2030.pdf
Правилник за дейността в извънредна ситуация
nasoki_pri-covid_270820.pdf
дневен режим.pdf
Правилник за ДУ-20-21.pdf
Отчет на бюджет към 30.06.2020.pdf
проекто-бюджет_2020.pdf
Нова Стратегия на СУ П.Р.С..pdf
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години
Решение за откриване на обществена поръчка
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Харта на клиента
Етичен кодекс на СУ „П.Р.Славейков“