Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021-2022 година в СУ "П.Р.Славейков"

Уважаеми учители, родители и ученици, Честита нова 2022 година!

Пожелаваме Ви да е здрава, щастлива, успешна и изпълнена само с положителни емоции!

Във връзка с необходимостта от създаване на организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021-2022 г. Ви уведомяваме следното: Присъственото обучение на учениците е единственият начин за осъществяване на качествен образователен процес, както и запазване на психическото, физическото и емоционалното здраве на учениците. Поради тази причина МОН и МЗ полагат усилия за осигуряване на подходящи условия за това в максимално безопасна среда. За целта МОН спусна следните указания за всички училища в страната: · Текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, да се провеждат присъствено. Това е необходимо условие за гарантиране на обективност и равнопоставеност при оценяването на усвоения материал. Правилото да важи за всички ученици с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Присъственият учебен процес е осигурен чрез изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19. · Индивидуално обучение от разстояние в електронна среда се допуска при определени условия: по здравословни причини на ученика или член на семейството му, което се удостоверява с медицински документ, както и по избор след разрешение от началника на РУО. Учениците, които по желание на родителите си продължават обучението си от дистанция дори след като техните съученици са се върнали в училище, да се явяват присъствено в часовете за писмено или устно оформяне на срочните оценки. Това може да стане с еднократно изследване с бърз антигенен тест в училище или представяне на „зелен сертификат“. По изключение е допустимо писменото или устно изпитване да се проведе индивидуално, без ученикът да се тества или да представя документ за преболедуване или ваксиниране, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките. При същите условия задължително присъствено се полагат също индивидуалните изпити за определяне на срочна оценка при повече от 25% отсъствия от часовете по съответния учебен предмет, приравнителните изпити, изпитите за промяна на оценката. В тези случаи изпитите се провеждат от комисии в училище. ·

За изпълнение на тези указания, от тази седмица е желателно всички ученици трябва да са в присъствена форма на обучение с изключение на тези, които имат здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Учебните занятия се провеждат от 8.00 часа, с еднократно тестване с бързи антигенни тестове за COVID-19