Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Административни услуги

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ ГР. ВИДИН

 

Адрес: 3700 гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков“ №26, адрес на електронната поща: sou8_vidin@abv.bg

телефони за връзка: 094600218, работно време от 8.00 до 16.30 часа

 

Задължителна информация

 

Образователни услуги

1

Наименование на

административната услуга

Преместване на ученици в държавните

и в общинските училища

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на

индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на административната

услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

1.   подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на училището;

2.    издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.

-                             Служебната бележка се изпраща по служебен път в електронен вариант заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

-                                     До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя по служебен път в електронен вариант удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.

-              Директорът на училището до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

-               В срока директорът на училището информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

 

 

 

- Ученикът се счита за преместен в училище от

датата, посочена в заповедта на директора на училището.

5

Начини на заявяване на услугата.

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на училището -

лично

6

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път

 

http://su-slaveykov-vidin.org/

7

Такси или цени

Не се дължат такси

8

Орган, осъществяващ контрол

върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

9

Ред, включително срокове за

обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

10

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

sou8_vidin@abv.bg

11

Начини на получаване на

резултата от услугата.

Уведомяване по телефон и електронен път.

 

1

Наименование на

административната услуга

Приемане на деца в първи клас в

държавните и в общинските училища

2

Правно основание за предоставянето на

административната услуга/издаването на

индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на административната

услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на училището, което осъществява прием в първи клас по образец на общината.

-  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, от прилежащите райони към училището.

В територията на прилежащия район на училището се включват и населените места, за които то е средищно, от които са насочени учениците, в които няма училище

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1.                         първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия

 

 

 

район              на             училището              и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2.                           втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3.                            трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район           на              училището,             но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4.                       четвърта група - деца с постоянен/настоящ            адрес            извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посочения в заявлението адрес, който е по- благоприятен за ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите , като първо се приемат децата от първа група.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %; Дете с:

-двама починали родители;

-един родител;

Други деца от семейството над 12-годишна в

ъДруги критерии, определени от общината, зкоито са свързани с достъпа до образование: рДете, настанено по реда на чл.26 от Закона аза  закрила    на    детето  -  в  семейство  на сроднини  или  близки,  в  приемни  семейства ит ли  в социална услуга- резидентен тип.

,Деца близнаци/тризнаци;

Дете от многодетно семейство;

о-       Класирането    на    деца    с    хронични

 

 

 

заболявания, със специални образователни потребности се извършва при същите критерии.

Класирането се извършва в зависимост от събраните точки. Едно дете от групата се подрежда в зависимост от получените точки от основния критерий и точките от допълнителните критерии (ако има такива). Максималният брой точки представлява сборът на точките от основния критерий на първа група и допълнителните критерии

5

Начини на заявяване на услугата.

Лично или чрез пълномощник

6

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път

http://su-slaveykov-vidin.org/

7

Такси или цени

Не се дължат такси

8

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по

предоставянето на услугата.

Общинска администрация

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

9

Ред, включително срокове за

обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

10

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

Неприложимо

11

Начини на получаване на

резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

 

1

Наименование на

административната услуга

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по

държавен план-прием

2

Правно основание за предоставянето на

административната услуга/издаването на

индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл.

148, чл. 149

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен

акт.

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на административната

услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстване , както и лица, които не са по-възрастни от 17 години,

навършвани в годината

 

 

 

За места, определени с държавния план- прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент - утроеният резултат от НВО – БЕЛ и резултата от НВО Математика.

Учениците участват в класирането за

определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.

5

Начини на заявяване на услугата.

Родителите подават заявлението за класиране и насочване в паралелкта за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.

Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища- гнезда.

6

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път

https://priem.mon.bg/

7

Такси или цени

Не се дължат такси

8

Орган, осъществяващ контрол

върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

9

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа

по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

10

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

sou8_vidin@abv.bg

 

11

Начини на получаване на

резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

 

1

Наименование на

административната услуга

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по

допълнителния държавен план-прием

2

Правно основание за предоставянето на

административната услуга/издаването на

индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 4, чл. 147, чл. 148,

ал. 2 , чл. 149

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на административната

услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас. При наличие на достатъчно свободни места в училищата, осъществяващи обучение във втори гимназиален етап, може да не се утвърждава допълнителен държавен план- прием, а желаещите ученици кандидатстват за наличните свободни места

Изискванията към учениците за участие в приема са:

1.     да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;

2.     здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на

образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

Учениците     подават     до     директора      на

 

 

 

училището следните документи:

1.  заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2.          копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;

3.      копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

- Заявлението и документите се подават по ред и условия, определени от директора на училището.

5

Начини на заявяване на услугата.

Лично

6

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път

Не се предоставя по електронен път

7

Такси или цени

Не се дължат такси

8

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по

предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

9

Ред, включително срокове за

обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

10

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

sou8_vidin@abv.bg

11

Начини на получаване на

резултата от услугата.

Лично

 

1

Наименование на административната услуга

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на

образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2

Правно основание за предоставянето на административната

услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор

4

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Администрация на училището

Адрес: 3700 гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков“

№26, адрес на електронната поща: sou8_vidin@abv.bg

телефони за връзка: 094600218,

работно време от 8.00 до 16.30 часа

5

Процедура по предоставяне на

административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими

документи.

Подаване на заявление в училището, в което е проведено обучението. СУ „П.Р.Славейков“ гр. Видин издава документи на закритите училища от сладните населени места: с.

Кутово, с. Антимово, с. Сланотрън, с. Покрайна , както и документи за

 

 

 

гимназиален етап на ОУ „Любен Каравелов“ гр. Видин.

Документи: заявление, актуална снимка – 1 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация

дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на

дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи,

издадени след 1 януари 2007 г.

–  Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията

на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

–  Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение

№ 2 от Наредба № 8.

–  След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

6

Начини на заявяване на услугата

Заявление за издаване на дубликат се подава

лично или чрез пълномощник

7

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

8

Срок на действие на

документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочно

9

Такси или цени.

Не се дължат

10

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по

предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

11

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа

по предоставянето на услугата

Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

12

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата

sou8_vidin@abv.bg

13

Начини на получаване на резултата

Готовите дубликати се получават на място в

 

 

от услугата.

училището лично или чрез упълномощено

лице срещу полагане на подпис

 

1

Наименование на административната

услуга

Издаване на диплома за средно образование

2

Правно основание за предоставянето на административната

услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор

4

Процедура по предоставяне на

административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими

документи

Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

–  Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване

–  Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

–  Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение

№ 2 от Наредба № 8/2016 г.

–  След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани

изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно

образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

5

Начини на заявяване на услугата

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички

ученици, придобили средно образование.

6

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет

адрес, на който се предоставя

Услугата не се предоставя по електронен път

7

Срок на действие на

документа/индивидуалния административен акт

Безсрочен

8

Такси или цени

Не се дължат

9

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по

предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

10

Ред, включително срокове за

обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата

sou8_vidin@abv.bg

 

12

Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дипломи се получават на място в

училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

 

1

Наименование на административната услуга

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни

зрелостни изпити

2

Правно основание за предоставянето на административната

услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в)

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор

4

Процедура по предоставяне на

административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими

документи.

Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до

държавни зрелостни изпити, подават

заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

5

Образци на формуляри, които се

попълват за предоставянето на административната услуга

Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката

6

Начини на заявяване на услугата

Лично

7

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

8

Срок на действие на

документа/индивидуалния административен акт

За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

9

Такси или цени

Не се дължат

10

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по

предоставянето на услугата

Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката

11

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа

по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред

Административен съд

12

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

sou8_vidin@abv.bg

13

Начини на получаване на резултата

от услугата

Лично

 

1

Наименование на административната

услуга

Издаване на служебна бележка за

допускане до държавни зрелостни изпити

2

Правно основание за предоставянето на административната

услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор

 

4

Процедура по предоставяне на

административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими

документи.

Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

5

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на

административната услуга.

Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката

6

Начини на заявяване на услугата

лично

7

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

8

Срок на действие на

документа/индивидуалния административен акт.

За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

9

Такси или цени

Не се дължат

10

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по

предоставянето на услугата

Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката

11

Ред, включително срокове за

обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК

12

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата.

sou8_vidin@abv.bg

13

Начини на получаване на резултата

от услугата

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез

упълномощено лице

 

1

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за завършен клас от начален етап (първи/втори/тре ти), удостоверение за завършен начален етап на основно образование,

удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование

2

Правно основание за предоставянето на административната

услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

3

Орган, който предоставя

административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор на училището

4

Процедура по предоставяне на

административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими

документи Издаване по реда на Наредба № 8/2016 г. за

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

След регистриране на свидетелство за основно образование се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

 

5

Начини на заявяване на услугата

За предоставяне на услугата не е необходимо

заявяване. Документите се издават на всички ученици завършили посочените класове

6

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет

адрес, на който се предоставя

Услугата не се предоставя по електронен път

7

Срок на действие на

документа/индивидуалния административен акт

Безсрочен

8

Такси или цени

Не се дължат

9

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по

предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката

10

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа

по предоставянето на услугата

Отказът за издаване на документа се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

11

Електронен адрес за предложения

във връзка с услугата

sou8_vidin@abv.bg